Finestreta Única

El Col·legi Oficial d'Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana seguint la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell i en compliment del que disposa la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE de 24 de novembre de 2009), posa en funcionament per als col·legiats i ciutadans la Finestreta Única, per poder accedir als principals serveis del Col·legi d'una manera senzilla i ràpida, agilitzant així tots els tràmits.

Registre de col·legiats

Assemblees

Atenció al col·legiat

eVisat

Memòries

Enllaços d'interès

eVisat

El visat electrònic permet presentar els treballs per al seu visat de manera digital a través del web del COIQCV. Per això només hauràs d'accedir a la teva intranet i enviar la documentació a visar en format PDF signada digitalment, pel mateix mitjà la rebràs visada i signada digitalment pel Col·legi, amb la mateixa validesa que el visat presencial.

Avantatges:

  • Comoditat: No hauràs de desplaçar-te al Col·legi per fer les gestions, estalviant temps i costos.
  • Rapidesa en la gestió: Els treballs que hagin de ser visats poden ser enviats en el mateix moment en què es realitzen i descarregats telemàticament quan siguin visats.
  • Còpies amb el segell del Col·legi il·limitades: Facilitat a l'hora d'imprimir les còpies necessàries amb el segell de visat del Col·legi

Aquest contingut només està disponible per a col·legiats