Visats

El Visat Col·legial és un acte de control subjecte al dret administratiu i realitzat pels Col·legis en exercici d'una funció pública atribuïda per llei, mitjançant el qual es comprova l‟adequació de qualsevol tipus de projecte o treball professional d‟un col·legiat a la normativa general o corporativa que el regula, així com el compliment dels requisits subjectius del seu autor per subscriure'l i assumir davant l‟Estat i la societat la responsabilitat facultativa dimanant, tot això en garantia dels interessos dels clients i de linterès públic en general.

Què és

El Visat col·legial garanteix la identitat, la titulació i l'habilitació del professional que subscriu el treball, constatant la inexistència d'incompatibilitat legal per a la realització del treball, així com l'absència de causa col·legial que impedeixi o límit a l'autor del treball l'exercici de la professió.

Així mateix, acredita el registre, la correcció formal de presentació dels documents i que s'ha previst la normativa aplicable, però no sanciona el contingut del treball professional ni la correcció tècnica.

La seva finalitat última és assegurar que la professió d'enginyer químic s'exerceixi d'acord amb uns mínims de qualitat i seguretat. Per tant, es tracta d'una funció de caràcter públic i realitzada en interès general, la pràctica de la qual no correspon als òrgans administratius, sinó que és diferida per llei als col·legis.

El visat col·legial és preceptiu en qualsevol tipus de treball professional que hagi de tenir efectes administratius: avantprojectes, estudis previs, projectes principals o parcials, adreces d'obra i explotació, certificacions de final d'obra, informes, dictàmens de pèrits, mesuraments, taxacions, valoracions i qualssevol altres inclosos a l'àmbit d'atribucions dels enginyers Químics.

Funció dels Col·legis Professionals

El visat Col·legial és regulat pels Estatuts dels Col·legis Professionals i resulta obligatori per a qualsevol tipus de treball per aplicació de la Llei de Col·legis Professionals, que estableix com a funció dels Col·legis en el seu àmbit territorial, a més del visat dels treballs professionals quan es prevegi estatutàriament, ordenar en l'àmbit de la seva competència l'activitat professional dels col·legiats i complir i fer complir els col·legiats les lleis generals i especials i els estatuts professionals i reglaments de règim interior, així com les normes i decisions adoptades pels òrgans col·legials, en matèria de la seva competència.

Competència del Visat

El visat Col·legial és sempre competència del Col·legi corresponent a la professió del signant del treball professional, encara que aquest sigui part complementària d'un altre de més ampli el signatari del qual és un altre titulat.

Serà competència del Col·legi en el territori del qual hagi de desenvolupar-se o tenir efectes el treball professional del col·legiat, o aquell en l'àmbit d'actuació del qual radiqui l'Administració en la qual desplegarà aquests efectes.

Com funciona

 1.  Estar col·legiat
 2. Tenir la signatura registrada a la base de dades del Col·legi, enviant l'imprès de Reconeixement de signatura. (Només cal enviar-lo la primera vegada que es fa un visat i quan canviï la forma d'actuació).
 3. Signar el projecte o document com alguna de les alternatives següents:
  • Com a enginyer en exercici lliure de la professió.
   S'ha d'acreditar que l'enginyer està donat d'alta a la Declaració Censal de l'Agència Tributària, així com a la Mutualitat, o al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms), mitjançant Declaració Jurada i adjuntant fotocòpies dels documents. Declaració jurada.
  • Com a enginyer en societat d'enginyeria.
   S'ha d'acreditar que l'enginyer té una participació d'una empresa d'enginyeria (mitjançant còpia de l'escriptura de constitució o document equivalent) i que l'empresa està donada d'alta a l'IAE com a tal, epígraf 843.1 o similar (certificat justificatiu de l'alta a la Declaració Censal de l'Agència Tributària, còpia del darrer rebut pagat de l'IAE o de l'alta).
  • Com a enginyer assalariat duna empresa denginyeria.
   S'ha d'acreditar que és empleat de l'empresa (mitjançant alta a la Seguretat Social, còpia del TC2 i/o còpia del contracte de treball, o certificació acreditativa de l'empresa) i que aquesta està donada d'alta a l'IAE com a tal, epígraf 843.1 o similar (certificat justificatiu de l'alta a la Declaració Censal de l'Agència Tributària, còpia del darrer rebut pagat de l'IAE o de l'alta).
  • Com a enginyer assalariat de l'empresa titular del projecte.
   Ha d'acreditar que és empleat de l'empresa peticionària del treball o titular (mitjançant alta a la Seguretat Social, còpia del TC2 i/o còpia del contracte de treball, o certificació acreditativa de l'empresa).
 4. S'exigirà l'obligatorietat d'una assegurança de Responsabilitat Civil Professional en els casos (1) i (2) amb una cobertura mínima de 150.000 €, i el col·legiat podrà, si així ho estima oportú, augmentar aquesta cobertura. En els casos (3) i (4) si l'empresa disposa d'una assegurança de Responsabilitat Civil Professional d'almenys 150.000 € que cobreixi l'activitat de l'enginyer no és obligatòria la contractació d'aquesta assegurança, encara que és recomanable.
 5. Facilitar el núm. del NIF en el cas de visar com a enginyers en exercici lliure o bé el del CIF de l'empresa en què treballa, en els casos restants.
 6. El rebut de drets de visat s'emet sempre a nom de l'autor del projecte en aquell cas en què l'alternativa triada correspongui a l'apartat (1). En els casos (2) i (3) el rebut s'emetrà a nom de la societat o l'empresa d'enginyeria, segons correspongui; només en el cas (4) es pot emetre la factura a nom de l'empresa titular del projecte.
 7. Els treballs a visar han de venir acompanyats de:
  • Imprès de Sol·licitud de visat totalment emplenat en lletra clara.
  • Els documents que hagin estat visats amb anterioritat i per als quals es requereixin còpies, annexos, modificacions, ampliacions, fulls d'encàrrec de direcció facultativa, certificats finals, etc., a més s'haurà d'indicar el número de visat de l'antecedent acompanyar la documentació original visada.
  • Signatura de l'enginyer: legalment, totes les firmes dels professionals han de ser originals i s'han d'incloure a tots els certificats i documents que s'han de visar, especialment a la Memòria, Plec de Condicions i Pressupost. Excepcionalment, i prèvia consulta al COIQCV, per a projectes de gran envergadura, als Plànols s'admetran que les signatures siguin còpies de les originals, sempre que s'adjuntin els originals i s'inclogui un escrit de l'Enginyer amb la signatura original i indicant que els plànols referenciats han estat signats per ell. Totes les firmes que s'incloguin a la feina aniran acompanyades del nom i núm. de col·legiat de l'autor del mateix.
  • En cas d'actuar com a assalariat o titular de la societat d'enginyeria, a l'imprès de sol·licitud de visat hi ha de constar la signatura i el segell de l'empresa.
  • Nombre d'exemplars: Els que l'enginyer consideri necessaris tenint en compte que un exemplar ha de quedar en poder de l'enginyer, més còpia en format electrònic per ser arxivada a l'escola.

El Col·legi no podrà atorgar el visat si el treball no preveu la Normativa vigent, de la qual destaquem els punts següents:

● Obligació de presentar el Llibre d'ordres i Assistències a totes les direccions d'obra de treballs d'edificació.

● Inclusió de l'Estudi de Seguretat i Salut a les obres, o de l'Estudi Bàsic, si és el cas, segons el Reial Decret 1627/1997 (BOE 25/10/97).

● Correcció formal i contingut dels documents.

 

Un cop es compleix els requisits per poder visar projectes al COIQCV hem establert el següent procediment per realitzar un visat concret:
 1. Posar-se en contacte amb la Unitat Tècnica (unitattecnica@coiqcv.com) per obtenir informació dels formularis addicionals a emplenar segons el tipus de document a visar. Els treballs a visar han de venir acompanyats de:
  • Imprès de Sol·licitud de visat totalment emplenat en lletra clara.
  • Els documents que hagin estat visats amb anterioritat i per als quals es requereixin còpies, annexos, modificacions, ampliacions, fulls d'encàrrec de direcció facultativa, certificats finals, etc., a més s'haurà d'indicar el número de visat de l'antecedent acompanyar la documentació original visada.
  • Signatura de l'enginyer: legalment, totes les firmes dels professionals han de ser originals i s'han d'incloure a tots els certificats i documents que s'han de visar, especialment a la Memòria, Plec de Condicions i Pressupost. Excepcionalment, i prèvia consulta al COIQCV, per a projectes de gran envergadura, als Plànols s'admetran que les signatures siguin còpies de les originals, sempre que s'adjuntin els originals i s'inclogui un escrit de l'Enginyer amb la signatura original i indicant que els plànols referenciats han estat signats per ell. Totes les firmes que s'incloguin a la feina aniran acompanyades del nom i núm. de col·legiat de l'autor del mateix.
  • En cas d'actuar com a assalariat o titular de la societat d'enginyeria, a l'imprès de sol·licitud de visat hi ha de constar la signatura i el segell de l'empresa.
  • Nombre d'exemplars: Els que l'enginyer consideri necessaris tenint en compte que un exemplar ha de quedar en poder de l'enginyer, més còpia en format electrònic (CD-ROM o similar) per ser arxivada a l'escola.
 2. Quan ja tinguis tots els formularis farcits i, abans d'enviar la documentació, informa a la Unitat Tècnica (unidadtecnica@coiqcv.com) que realitzaràs l'enviament de la documentació necessària per fer el visat. Especifica el tipus de servei requerit i la quantitat de documents a visar. Informa, a més, de la via que has triat per enviar la documentació, així podrem estar atents a l'arribada del teu enviament i, en cas de no rebre-la, poder reclamar-la als transportistes. Les formes d'enviament són les següents:
  • Enviar-la mitjançant missatgeria a ports pagats a la seu del COIQCV: c/ Pare Tomás Montañana, 26, 1D 46023 València.
  • Deixar la documentació a visar personalment a la seu del COIQCV a l'horari d'atenció.
 3. La Unitat Tècnica es posarà en contacte amb tu per proporcionar-te un número d'expedient a la teva sol·licitud de visat i t'informarà de les Quotes Derives del Visat.
 4. Les formes de pagament de les quotes derivades del visat són:
  • Mitjançant efectiu: el col·legiat es presentarà a la seu del COIQCV en lhorari datenció i procedirà al pagament de les quotes derivades del visat així com a la retirada del mateix.
  • Transferència bancària: el col·legiat haurà de fer l'ingrés de la quantitat total indicant com a concepte el número d'expedient de visat adjudicat. El compte del COIQCV és: ES16 3025 0010 29 1400003807 de Caixa d'Enginyers.
 5. Un cop rebuda la confirmació del pagament de les quotes derivades del visat, el COIQCV enviarà la documentació visada al col·legiat mitjançant la via especificada. Les devolucions mitjançant missatgeria o correu certificat es realitzaran a ports deguts.
 • Els projectes de productes, obres i edificis, instal·lacions, serveis o programari (suport lògic), han de satisfer les característiques establertes a la Norma UNE 157001 ”Criteris Generals per a l'elaboració de projectes” i la seva família de normes associada, per garantir que aquests són adequats a l'ús a què estan destinats.
 • El Projecte constarà, en general, dels documents bàsics següents: Índex General, Memòria, Annexos, Plànols, Plec de Condicions, Estat de Mesuraments, Pressupost i, quan escaigui, Estudis amb Entitat Pròpia.
 • El major o menor desenvolupament dels apartats generals indicats en aquesta norma paraigua UNE 157001, dependrà del tipus de projecte de què es tracti i de la seva destinació. A les normes específiques per a les diferents tipologies de projectes de la família UNE 157XXX vindran determinats els aspectes sectorials.
 • Pressupost desglossat per capítols:
 • Quan s'especifiqui la marca i el model de l'equip o materials a instal·lar s'afegirà, a continuació de la informació comercial, l'expressió “o similar equivalent”.
 • Al full resum del pressupost ha de venir indicat clarament.
  • Títol del projecte.
  • Nom del peticionari o titular del projecte.
  • Nom de l'Enginyer Químic i núm. de col·legiat.
  • Situació i emplaçament del treball.

   És aconsellable que la signatura del peticionari o titular acompanyi la de l'Enginyer Químic a l'imprès de sol·licitud de visat ia la documentació del projecte, sent obligatori quan es tracti de documentació per sol·licitar una llicència d'obertura, es tracti d'un projecte d'activitat o de protecció contra incendis o l'Administració així ho exigeixi en determinats casos.

   Per tal d'ordenar la forma de presentació de projectes, són necessaris els documents següents:

 • MEMÒRIA: Contindrà la justificació de la solució adoptada en el seu aspecte tècnic i econòmic, la normativa aplicada, els càlculs i les dades bàsiques que han servit per formar el projecte.
 • PLANS: De conjunt i de detall, necessaris i suficients perquè es pugui realitzar l'obra o el treball sense dificultat per un facultatiu diferent de l'autor del projecte.
 • PLEC DE CONDICIONS: Document contractual que pugui servir de base per a la redacció del contracte d'execució de les obres, en què es descriuran els treballs objecte del projecte, les condicions que han de reunir els materials i l'execució de les obres i les condicions econòmiques en què s'ha de fer l'obra.
 • PRESSUPOST: Amb mesuraments, preus descompostos i pressupost total de les obres objecte del projecte.
Per tal que els Enginyers Químics puguin conèixer per endavant la quantia de les quotes derivades del visat (CDV) de tots aquells documents que poden ser sol·licitats i visats al COIQCV, s'ha posat a la vostra disposició un programa que permet calcular aquestes quotes .
La llei 7/1997 de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i de Col·legis Professionals va derogar la capacitat dels col·legis de fixar tarifes de mínims d'honoraris professionals, per la qual cosa en aquest moment els honoraris són completament lliures i sotmesos únicament a la llei del mercat . A l'hora de fixar els honoraris, és convenient tenir en compte tots els costos en què incorrerà l'enginyer, com són:
 • Els costos horaris seus i dels col·laboradors.
 • Despeses directes i indirectes (despeses generals).
 • Beneficis.
 • Qualsevol altra despesa en què es pugui incórrer, com ara assaigs, informes, etc.
 • Drets de visat.
És molt convenient que l'enginyer i el seu client estableixin les condicions econòmiques de la seva col·laboració per escrit i per això s'ha elaborat un model de Full d'Encàrrec de Serveis Professionals.