Política de Privadesa

(Actualitzada a 25 de maig de 2018)

Accés públic a la web del Col·legi Oficial d'Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el que preveu el Reglament General de Protecció de Dades, a continuació us proporcionem la informació legalment prevista sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal per la nostra entitat.

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

Entitat Responsable: Col·legi Oficial d'Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana amb CIF Q4601137E

Adreça postal: Plaça Porta del Mar, 6 3a planta Despatx 21 València .

Telèfon: +34 670 469 715.

Correu electrònic: administracion@coiqcv.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem les dades personals que ens faciliti a través d'aquesta pàgina web o per altres vies (per exemple, les xarxes socials) amb les finalitats següents:

  • Contactar amb vostè i donar resposta a la vostra sol·licitud, petició, consulta o suggeriment plantejat. No està obligat a subministrar les dades personals requerides per aquesta pàgina web, però, en cas que no les faciliteu, us informem que no serà impossible atendre la vostra sol·licitud, petició, consulta o suggeriment plantejat.
  • L'enviament de publicitat i informació de campanyes en curs per als usuaris que així ho hagin autoritzat mitjançant el formulari web, podent ser revocada en qualsevol moment.
  • Facilitar informació comercial als que es facin seguidors del Col·legi a les xarxes socials. El fet d'esdevenir amic o seguidor del Col·legi és un acte voluntari, però la seva realització implica necessàriament l'autorització per al tractament de les dades amb aquesta finalitat. Si voleu deixar de rebre aquesta informació o que aquestes dades siguin cancel·lades, podeu donar-vos de baixa com a seguidor del nostre perfil.

 

Durant quant de temps tractarem les vostres dades?

Les dades personals que ens faciliti seran conservades mentre sigui estrictament necessari per mantenir la relació amb vostè, o fins que, si escau, ens manifesti la seva voluntat de suprimir-les.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades està basada en el consentiment que se us demana, i podeu revocar-lo en qualsevol moment. La retirada del consentiment esmentat no afecta els tractaments de dades efectuats amb anterioritat, que no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s'hagi revocat.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades no seran comunicades a terceres entitats.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollits.

En les condicions previstes al Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. Si heu atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, teniu dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets esmentats es poden exercir a través dels mitjans de contacte que figuren al principi daquesta clàusula. Els seguidors en xarxes socials poden exercir els drets que el Reglament General de Protecció de Dades els reconeix, d'acord amb el que s'indica al present apartat, si bé, ja que aquestes plataformes pertanyen a tercers, les respostes als exercicis de drets per part del Col·legi quedaran limitades per les funcionalitats que permeti la xarxa social de què es tracti.

En qualsevol cas, davant de qualsevol vulneració dels vostres drets, especialment quan no heu obtingut satisfacció en el vostre exercici, podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles a www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També podeu obtenir més informació sobre els drets que us assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

Quines són les vostres obligacions quan ens facilita dades de tercers?

Si facilita dades de tercers, assumeix la responsabilitat d'informar-los prèviament de tot el que preveu l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en aquest precepte. Accés privat a la web del Col·legi Oficial d'Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana (COIQCV) mitjançant usuari i contrasenya.

Els col·legiats del COIQCV disposen, mitjançant la introducció d'usuari i contrasenya, d'accés a l'àrea privada de la pàgina web del Col·legi Oficial d'Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana L'ús de la pàgina web i l'accés a la seva àrea privada implica l'acceptació de les condicions establertes en aquesta Política de Privadesa i Avís Legal. Així mateix, les gestions i inscripcions que el col·legiat faci a través del web, comporten la necessària acceptació de les condicions generals. Si el futur col·legiat no accepta alguna de les normes establertes o manifesta algun tipus de reserva, cal abstenir-se d'utilitzar la pàgina web, accedir a la seva àrea privada i realitzar qualsevol tipus de gestió o inscripció a través d'aquesta. El seu codi de col·legiat i contrasenya necessaris per accedir a l'àrea privada de la web, o sol·licitar el visat telemàtic, són personals i intransferibles, sent responsabilitat del col·legiat mantenir-ne la confidencialitat.

La pàgina web del Col·legi permet al col·legiat que prèviament s'hi hagi aconseguit, adherir-se a la RedlQ i oferir o demanar serveis professionals. Aquests comentaris seran publicats amb el nom i cognoms del col·legiat a l'àrea privada de la pàgina web del Col·legi, a la qual només hi tenen accés els col·legiats.

Des del COIQCV s'han realitzat acords amb diferents proveïdors de serveis, amb la idea de millorar la tasca i el desenvolupament de l'activitat professional dels seus col·legiats. A vegades aquests acords proporcionaran de forma onerosa però amb descomptes pel simple fet de reunir la condició de col·legiat. En qualsevol cas, els col·legiats interessats en aquests serveis proporcionats per tercers, contractaran aquests directament amb els proveïdors de serveis, sense que el Col·legi adquireixi cap tipus de responsabilitat de la relació contractual que, si escau, sorgeixi entre aquests i el col·legiat.

A fi que el col·legiats accedeixi o amb descomptes als serveis dels tercers amb què el Col·legi ha subscrit acords, aquest autoritza expressament al Col·legi Oficial d'Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana a proporcionar a aquests proveïdors de serveis la confirmació que la persona que s'hi ha posat en contacte i que efectivament reuneix la condició de col·legiat.

La pàgina web disposa, alhora, d'enllaços que, després de la seva selecció, redireccionen els col·legiats a webs de tercers perquè aquests puguin contractar directament amb ells diferents productes i serveis.

El Col·legi no es responsabilitza de les contractacions que es facin directament a través de les webs dels tercers proveïdors de serveis i serà responsabilitat del col·legiat, sense perjudici de la informació que, si escau, proporcioni el Col·legi en el moment de seleccionar aquests enllaços , fixar-se en el domini web i identitat del tercer amb què s'està realitzant la contractació dels serveis o adquisició dels productes, així com acceptar les condicions legals aplicables a aquests.

El COIQCV no serà, en cap cas, responsable de la relació contractual que, si escau, neixi entre el col·legiat i una tercera entitat.