El Peritatge Judicial a Enginyeria Química

Els/les enginyers/es químiques/us poden exercir un paper crucial com a pèrits judicials en una varietat de processos legals.

La seva experiència tècnica i coneixements especialitzats en la indústria química els permet contribuir en casos relacionats amb:

  1. Accidents Industrials: Investigació d'accidents en plantes químiques, avaluació de factors de seguretat i determinació de responsabilitats en casos d'explosions, fugides químiques o altres incidents.
  2. Contaminació Ambiental: Anàlisi de la contaminació del sòl, l'aigua o l'aire, i la identificació de fonts i responsabilitats en casos de danys ambientals.
  3. Responsabilitat del Producte: Avaluació de la seguretat i compliment de normatives de productes químics, i determinació de responsabilitats en casos de productes defectuosos o lesions relacionades amb lús de productes químics.
  4. Seguretat Laboral: Anàlisi de condicions de treball, avaluació de protocols de seguretat i determinació de responsabilitats en casos d'accidents laborals relacionats amb substàncies químiques.
  5. Propietat Intel·lectual: Assessorament en casos relacionats amb patents, marques comercials o secrets industrials a la indústria química.
  6. Normatives i Compliment: Avaluació de compliment normatiu en la manipulació, transport o disposició de substàncies químiques i assessorament en casos de violació de normatives.
  7. Projectes i Contractes: Assistència a disputes contractuals relacionades amb projectes d'enginyeria química, inclosa l'avaluació d'especificacions tècniques i el compliment contractual.
  8. Innovació i Desenvolupament: Avaluació de casos relacionats amb la violació de drets de propietat intel·lectual en el desenvolupament de noves tecnologies o processos químics.
Obertura de la Borsa de Pèrits Judicials COIQCV
El COIQCV vol enfortir la presència i participació dels nostres col·legiats en l'àmbit judicial, oferint aquesta possibilitat per a aquells que desitgin destacar-se com a experts en les seves àrees respectives.
Si ets Enginyera/o Química/o Col·legiada/o accedeix a la teva sessió de la intranet ia Borsa de Pèrits Judicials COIQCV tens tota la informació i la possibilitat d'inscriure't fins al 28 de gener del 2024.