Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat Valenciana
Webmail Inicio

ACCÉS COL·LEGIATS* Recuperar contrasenya

VISATS

 • Què és?
  • El visat col·legial és un acte de control subjecte al dret administratiu i realitzat pels Col·legis en exercici d'una funció pública atribuïda per llei, mitjançant el qual es comprova l'adequació de qualsevol tipus de projecte o treball professional d'un col·legiat a la normativa general o corporativa que ho regula, així com el compliment dels requisits subjectius del seu autor per a subscriure'l i assumir davant l'Estat i la societat la responsabilitat facultativa dimanant, tot això en garantia dels interessos dels clients i de l'interès públic en general.

   El Visat col·legial garanteix la identitat, la titulació i l'habilitació del professional que subscriu el treball, constatant la inexistència d'incompatibilitat legal per a la realització del treball, així com l'absència de causa col·legial que impedisca o limite a l'autor del treball l'exercici de la professió.

   Així mateix, acredita el registre, la correcció formal de presentació dels documents i que s'ha contemplat la normativa aplicable, però no sanciona el contingut del treball professional ni la seua correcció tècnica.

   La seua fi última és assegurar que la professió d'Enginyer Químic s'exercisca d'acord amb uns mínims de qualitat i seguretat. Per tant, es tracta d'una funció de caràcter públic i realitzada en interès general, la pràctica del qual no correspon als òrgans administratius, sinó que és diferida per Llei als Col·legis.

   El visat col·legial és preceptiu en qualsevol tipus de treball professional que haja de produir efectes administratius: avantprojectes, estudis previs, projectes principals o parcials, direccions d'obra i explotació, certificacions de final d'obra, informes, dictàmens de perits, mesuraments, taxacions, valoracions i qualssevol altres inclosos en l'àmbit d'atribucions dels enginyers Químics.

   Funció dels Col·legis Professionals

   El visat Col·legial és regulat pels Estatuts dels Col·legis Professionals i resulta obligatori per a qualsevol tipus de treball per aplicació de la Llei de Col·legis Professionals, que estableix com a funció dels Col·legis en el seu àmbit territorial, a més del visat dels treballs professionals quan es preveja estatutàriament, l'ordenar en l'àmbit de la seua competència l'activitat professional dels col·legiats i complir i fer complir als col·legiats les lleis generals i especials i els estatuts professionals i reglaments de règim interior, així com les normes i decisions adoptades pels òrgans col·legials, en matèria de la seua competència.

   Competència del Visat

   El visat Col·legial és sempre competència del Col·legi corresponent a la professió del signatari del treball professional, encara que aquest siga part complementària d'un altre més ampli el signatari del qual és un altre titulat.

   Serà competència del Col·legi en el territori del qual haja de desenvolupar-se o produir efectes el treball professional del col·legiat, o aquell en l'àmbit d'actuació del qual radique l'Administració en la qual desplegarà aqueixos efectes.

 • Requisits
  • Els requisits generals per a visar un treball són els següents:

   Estar col·legiat.

   Tenir la signatura registrada en la base de dades del Col·legi, enviant l'imprès de Reconeixement de signatura. (Només és necessari enviar-lo la primera vegada que es realitza un visat i quan canvie la forma d'actuació).

   Signar el projecte o document com alguna de les alternatives següents:

   (1) Com a enginyer en exercici lliure de la professió.
   S'ha d'acreditar que l'enginyer està donat d'alta a la Declaració Censal de l'Agència Tributària, en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms), mitjançant Declaració Jurada i adjuntant fotocòpies dels documents. Declaració jurada.

   (2) Com a Enginyer en Societat d'Enginyeria.
   S'ha d'acreditar que l'Enginyer té una participació d'una empresa d'Enginyeria (mitjançant còpia de l'escriptura de constitució o document equivalent) i que l'empresa està donada d'alta en el IAE com a tal, epígraf 843.1 o semblant (certificat justificatiu de l'alta en la Declaració Censal de l'Agència Tributària, còpia de l'últim rebut pagat del IAE o de l'alta).

   (3) Com a enginyer assalariat d'una empresa d'enginyeria.
   S'ha d'acreditar que és empleat de l'empresa (mitjançant alta en la Seguretat Social, còpia del TC2 i/o còpia del contracte de treball, o certificació acreditativa de l'empresa) i que aquesta està donada d'alta en el IAE com a tal, epígraf 843.1 o semblant (certificat justificatiu de l'alta en la Declaració Censal de l'Agència Tributària, còpia de l'últim rebut pagat del IAE o de l'alta).

   (4) Com a Enginyer assalariat de l'empresa titular del projecte.
   Ha d'acreditar que és empleat de l'empresa peticionària del treball o titular (mitjançant alta en la Seguretat Social, còpia del TC2 i/o còpia del contracte de treball, o certificació acreditativa de l'empresa).

   S'exigirà l'obligatorietat d'una assegurança de Responsabilitat Civil Professional en els casos (1) i (2) amb una cobertura mínima de 150.000 €, podent el col·legiat, si així ho estima oportú, augmentar aquesta cobertura. En els casos (3) i (4) si l'empresa disposa d'una assegurança de Responsabilitat Civil Professional de menys de 150.000 € que cobrisca l'activitat de l'Enginyer no és obligatòria la contractació de l'esmentada assegurança, encara que és recomanable.

   Facilitar el número del NIF en el cas de visar com a enginyers en exercici lliure o bé el del CIF de l'empresa en què treballa, en la resta de casos.

   El rebut de Drets de Visat s'emetrà sempre a nom de l'autor del projecte en aquell cas en què l'alternativa triada corresponga a l'apartat (1). En els casos (2) i (3), el rebut s'emetrà a nom de la societat o empresa d'enginyeria, segons corresponga; només en el cas (4), podrà emetre's la factura a nom de l'empresa titular del projecte.

   Els treballs a visar han de venir acompanyats de:

   ● Imprès de Sol·licitud de visat totalment omplit en lletra clara.

   ● Els documents que hagen sigut visats amb anterioritat i per als quals es requerisquen còpies, annexos, modificacions, ampliacions, fulls d'encàrrec de direcció facultativa, certificats finals, etc., a més s'haurà d'indicar el nombre/s de visat/s de l'antecedent i acompanyar la documentació original visada.

   ● Signatura de l'enginyer: legalment, totes les signatures dels professionals han de ser originals i han d'incloure's en tots els certificats i documents que han de visar-se, especialment en la Memòria, Plec de Condicions i Pressupost. Excepcionalment, i prèvia consulta al COIQCV, per a projectes de gran envergadura, en els Plans s'admetran que les signatures siguen còpies de les originals, sempre que s'adjunten els originals i s'incloga un escrit de l'Enginyer amb la signatura original i indicant que els plans referenciats han sigut signats per ell. Totes les signatures que s'incloguen en el treball aniran acompanyades del nom i número de col·legiat de l'autor d'aquest.

   ● En el cas d'actuar com a assalariat o titular de la societat d'enginyeria, en l'imprès de sol·licitud de visat ha de constar la signatura i segell de l'empresa.

   ● Nombre d'exemplars: Els que l'enginyer considere necessaris tenint en compte que un exemplar ha de quedar en poder de l'enginyer, més còpia en format electrònica per a ser arxivada al col·legi.   El Col·legi no podrà atorgar el visat si el treball no contempla la Normativa vigent, de la qual destaquem els punts següents:

   Obligació de presentar el “Llibre d'Ordres i Assistències” en totes les Direccions d'Obra de treballs d'edificació.

   Inclusió de l'Estudi de Seguretat i Salut a les obres, o de l'Estudi Bàsic, si és el cas, segons Reial Decret 1627/1997 (BOE 25/10/97).

   Correcció formal i contingut dels documents.

 • Procediment
  • Una vegada que es compleix amb els requisits per a poder visar projectes en el COIQCV hem establit el següent procediment per a realitzar un visat concret:

   Posar-se en contacte amb la Unitat Tècnica (unidadtecnica@coiqcv.com) per a obtenir informació dels formularis addicionals a omplir segons el tipus de document a visar. Els treballs a visar han de venir acompanyats de:

   ● Imprès de Sol·licitud de visat totalment omplit en lletra clara.

   ● Els documents que hagen sigut visats amb anterioritat i per als quals es requerisquen còpies, annexos, modificacions, ampliacions, fulls d'encàrrec de direcció facultativa, certificats finals, etc., a més s'haurà d'indicar el nombre/s de visat/s de l'antecedent i acompanyar la documentació original visada.

   ● Signatura de l'enginyer: legalment, totes les signatures dels professionals han de ser originals i han d'incloure's en tots els certificats i documents que han de visar-se, especialment en la Memòria, Plec de Condicions i Pressupost. Excepcionalment, i prèvia consulta al COIQCV, per a projectes de gran envergadura, en els Plans s'admetran que les signatures siguen còpies de les originals, sempre que s'adjunten els originals i s'incloga un escrit de l'Enginyer amb la signatura original i indicant que els plans referenciats han sigut signats per ell. Totes les signatures que s'incloguen en el treball aniran acompanyades del nom i núm. de col·legiat de l'autor d'aquest.

   ● En el cas d'actuar com a assalariat o titular de la societat d'enginyeria, en l'imprès de sol·licitud de visat ha de constar la signatura i segell de l'empresa.

   ● Nombre d'exemplars: Els que l'enginyer considere necessaris tenint en compte que un exemplar ha de quedar en poder de l'enginyer, més còpia en format electrònic (CD-ROM o semblant) per a ser arxivada al col·legi.

   Quan ja tingues tots els formularis omplits i, abans d'enviar la documentació, informa la Unitat Tècnica (unidadtecnica@coiqcv.com) que realitzaràs l'enviament de la documentació necessària per a realitzar el visat. Especifica el tipus de servei requerit i la quantitat de documents a visar. Informa, a més, de la via que has triat per a enviar la documentació, d'aquesta manera podrem estar atents a l'arribada del teu enviament i, en cas de no rebre-la, poder reclamar-la als transportistes. Les formes d'enviament són les següents:

   ● Enviar-la mitjançant missatgeria a ports pagats a la seu del COIQCV:
   Plaza Puerta del Mar 6, 3er piso, Despatx 21. 46004 València

   ● Deixar la documentació a visar personalment en el seu del COIQCV en l'horari d'atenció.

   La Unitat Tècnica es posarà en contacte amb tu per a proporcionar-te un número d'expedient a la teua sol·licitud de visat i t'informarà de les Quotes Derives del Visat.

   Les formes de pagament de les quotes derivades del visat són:

   Mitjançant efectiu: el col·legiat es presentarà en la seu del COIQCV en l'horari d'atenció i procedirà al pagament de les quotes derivades del visat així com a la retirada d'aquest.

   Transferència bancària: el col·legiat haurà de realitzar l'ingrés de la quantitat total indicant com a concepte el número d'expedient de visat adjudicat. El compte del COIQCV és: ES16 3025 0010 29 1400003807 de Caixa d'Enginyers.

   Una vegada rebuda la confirmació del pagament de les quotes derivades del visat, el COIQCV enviarà la documentació visada al col·legiat mitjançant la via que s'haja especificat. Les devolucions mitjançant missatgeria o correu certificat es realitzaran a ports a pagar a destinació.

 • Impresos
  • Per veure els continguts d'aquesta secció, per favor introdueix el teu usuari i contrasenya o bé col·legiat al COIQCV.

 • Contingut dels projectes
  • Els projectes de productes, obres i edificis, instal·lacions, serveis o programari (suport lògic), han de satisfer les característiques establides en la Norma UNEIX 157001 ”Criteris Generals per a l'elaboració de projectes” i la seua família de normes associada, per a garantir que aquests són adequats a l'ús a què estan destinats.

   El Projecte constarà, en general, dels següents documents bàsics: Índex General, Memòria, Annexos, Plans, Plec de Condicions, Estat de Mesuraments, Pressupost i, quan procedisca, Estudis amb Entitat Pròpia.

   El major o menor desenvolupament dels apartats generals indicats en aquesta norma paraigua UNEIX 157001, dependrà del tipus de projecte de què es tracte i del seu destí. En les normes específiques per a les diferents tipologies de projectes de la família UNEIX 157XXX vindran determinats els aspectes sectorials.

   Pressupost desglossat per capítols:

   Quan s'especifique la marca i model de l'equip o materials a instal·lar s'afegirà, a continuació de la informació comercial, l'expressió “o semblant equivalent”.

   En el full resum del pressupost ha de venir indicat clarament.

   Títol del projecte.

   Nom del peticionari o titular del projecte.

   Nom de l'Enginyer Químic i número de col·legiat.

   Situació i emplaçament del treball.

   És aconsellable que la signatura del peticionari o titular acompanye la de l'Enginyer Químic en l'imprès de sol·licitud de visat i en la documentació del projecte, sent obligatori quan es tracte de documentació per a sol·licitar una llicència d'obertura, es tracte d'un projecte d'activitat o de protecció contra incendis o l'Administració així ho exigisca en determinats casos.

   A fi d'ordrenar la forma de presentació de projectes, són necessaris els documents següents:

   MEMÒRIA: Contindrà la justificació de la solució adoptada en el seu aspecte tècnic i econòmic, normativa aplicada, els càlculs i les dades bàsiques que han servit per a formar el projecte.

   PLÀNOLS: De conjunt i de detall, necessaris i suficients perquè puga realitzar-se l'obra o treball sense dificultat per un facultatiu diferent de l'autor del projecte.

   PLEC DE CONDICIONS: Document contractual que puga servir de base per a la redacció del contracte d'execució de les obres, en el que es descriuran els treballs objecte del projecte, les condicions que han de reunir els materials i l'execució de les obres i les condicions econòmiques en què ha de realitzar-se l'obra.

   PRESSUPOST: Amb mesuraments, preus descompostos i pressupost total de les obres objecte del projecte.

 • Cuotas de visado
  • A fi que els Enginyers Químics puguen conèixer per endavant la quantia de les quotes derivades del visat (CDV) de tots aquells documents que poden ser sol·licitats i visats en el COIQCV, s'ha posat a la vostra disposició un programa que permet calcular les dites quotes.

   Per veure els continguts d'aquesta secció, per favor introdueix el teu usuari i contrasenya o bé col·legiat al COIQCV.

 • Honoraris
  • La llei 7/ 1997 de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i de Col·legis Professionals va derogar la capacitat dels col·legis de fixar tarifes de mínims d'honoraris professionals, per la qual cosa en aquest moment els honoraris són completament lliures i sotmesos únicament a la llei del mercat. A l'hora de fixar els honoraris, és convenient tenir en compte tots els costos en què incorrerà l'enginyer, com són:

   Els costos horaris seus i dels seus col·laboradors

   Despeses directes i indirectes (despeses generals).

   Beneficis.

   Qualsevol altra despesa en què es puga incórrer, com ara assajos, informes, etc.

   Drets de visat.

   És molt convenient que l'enginyer i el seu client establisquen les condicions econòmiques de la seua col·laboració per escrit i per a això, s'ha elaborat un model de Full d'Encàrrec de Serveis Professionals.

 • Assegurança de responsabilitat civil
  • El Col·legi recomana als professionals la contractació d'una assegurança per a cobrir els riscos de responsabilitat civil en què puguen incórrer a conseqüència del seu exercici professional.

   Dit segur és un servici associat a la col·legiació i tots els col·legiats estan inclosos en la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional que el COIQCV ha firmat amb la companyia asseguradora Crouco:

   - Activitat Assegurada: Qualsevol treball realitzat com a Enginyer Químic.
   - Suma Assegurada: 150000 euros .
   - Àmbit Territorial: Tot el món excepte USA i Canadà.
   - Àmbit Temporal: Retroactivitat sempre que la reclamació, fet o circumstància no fóra coneguda per l'assegurat abans de la contractació de la pòlissa.
   - Franquícia: 500 euros.

   Els col·legiats que ho desitgen podran ampliar el límit voluntàriament abonant:

   - Ampliació +150000 euros: Prima neta 175,20 euros.
   - Ampliació +750000 euros: Prima neta 243,34 euros.
   - Ampliació +1050000 euros: Prima neta 340,67 euros.

   Els treballs de Coordinació de Seguretat i Salut no estan inclosos en la pòlissa però s'han negociat les ampliació d'eixa activitat de forma voluntària:

   - Prima: 243,34 euros.
   - Suma Assegurada: 150000 euros.
   - Franquícia: 500 euros.

   Podeu descarregar-vos les condicions de la pòlissa en l'àrea de descàrregues.

Finestreta Única

FINESTRETA ÚNICA

Accés Col·legiats

ACCÉS COL·LEGIATS

Webmail

WEBMAIL

Ofertes de treball

OFERTES DE TREBALL

ENTITATS COL·LABORADORES

Torrecid Caja de Ingenieros Universidad Católica de Valencia AIMME la mutua de los ingenieros

MEMBRES DE:

Unión Profesional Valencia Quimacova SusChem